//arrow-meta/arrow.meta.phases.analysis/transform

transform

[jvm]
fun KtElement.transform(f: (KtElement) -> KtElement?): KtElement

Do you like Arrow?

Arrow Org
<