//arrow-meta/arrow.meta.phases.analysis/getOrCreateBaseDirectory

getOrCreateBaseDirectory

[jvm]
fun getOrCreateBaseDirectory(configuration: CompilerConfiguration?): File

Do you like Arrow?

Arrow Org
<