//arrow-fx-coroutines/arrow.fx.coroutines/timeInMillis

timeInMillis

commonjsjvmnative common expect fun timeInMillis(): Long

jsjvmnative actual fun timeInMillis(): Long

Do you like Arrow?

Arrow Org
<