//arrow-fx-coroutines/arrow.fx.coroutines/Schedule/untilOutput

untilOutput

common fun untilOutput(f: suspend (Output) -> Boolean): Schedule<Input, Output>

untilOutput(f) = whileOutput(f).not()

Do you like Arrow?

Arrow Org
<