//arrow-fx-coroutines/arrow.fx.coroutines/ExitCase

ExitCase

common sealed class ExitCase

Types

Name Summary
Cancelled common data class Cancelled(exception: CancellationException) : ExitCase
Completed common object Completed : ExitCase
Failure common data class Failure(failure: Throwable) : ExitCase

Inheritors

Name
Completed
Cancelled
Failure

Do you like Arrow?

Arrow Org
<